Periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

April 24, 2018 at 9:13 AM CEST
Supporting Materials:

Meddelelse nr. 11/2018

   

Columbus leverer EBITDA* vækst på 75%

 

Columbus A/S leverer i årets første kvartal en omsætningsvækst på 51% og vækst i EBITDA* på 75%. Fremgangen i EBITDA er primært drevet af opkøbet af iStone.

 

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger Columbus A/S hermed periodemeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2018

 

(3 måneder).

 

EBITDA-vækst drevet af opkøb

 

Columbus har i årets første kvartal af 2018 realiseret en omsætning på DKK 469 mio. (2017: DKK 310 mio.), svarende til en stigning på 51% i forhold til samme periode sidste år.

 

Omsætningsvæksten er primært drevet af opkøbet af det svenske selskab iStone, som Columbus opkøbte den 2. januar 2018 og sekundært af opkøbet af HiGH Software den 9. januar 2018.

 

EBITDA* er realiseret med DKK 51 mio. (2017: DKK 29 mio.), svarende til en stigning på 75% i forhold til samme periode sidste år.

 

Omsætningsvæksten er primært drevet af opkøbet af det svenske selskab iStone, som Columbus opkøbte den 2. januar 2018 og sekundært af opkøbet af HiGH Software den 9. januar 2018.

 

Resultat før skat steg med 92% til DKK 32 mio. Ud over stigningen i EBITDA* er resultatet før skat påvirket af en kursgevinst på DKK 11,5 mio. hidrørende fra kursregulering af restkøbesum relateret til iStone akkvisitionen.  Endvidere er resultatet før skat negativt påvirket af en ekstraordinær afskrivning af Columbus Software på DKK 15 mio.

 

Valutapåvirkning

 

Omsætning og EBITDA* er negativt påvirket af faldet i den amerikanske dollarkurs som påvirker omsætningen med DKK -13,3 mio. og EBITDA* med DKK -1,1 mio. Faldet i britiske pund og russiske rubler påvirker regnskabet i mindre grad. Samlet set påvirker de faldende valutakurser omsætningen med DKK -17,7 mio. og EBITDA* med DKK -1,3 mio.

 

Fremdrift i serviceforretningen 

 

I årets første kvartal steg serviceomsætningen med 64%, fra DKK 225 mio. til DKK 370 mio. og andelen af fakturerbart arbejde steg fra 55% til 57% sammenlignet med samme periode 2017.

 

Fremgangen i serviceomsætningen er primært drevet af opkøbet af iStone.

 

Genopretning af Columbus USA

 

Columbus’ forretningsenhed i USA tilpassede i 2017 omkostningsniveauet for at kompensere for den reducerede omsætning. Genopretningsplanen eksekveres som planlagt.

 

Fremdrift i salget af Columbus Software

 

Salget af Columbus Software kom fint fra start med en samlet omsætningsvækst på 38%. Omsætningen af abonnementer steg med 39% som følge af en tilfredsstillende fornyelsesfrekvens og begyndende positiv effekt af cloud- konverteringen. Licenssalget steg med 9% grundet stor efterspørgsel i første kvartal.  Derudover viser egen cloudomsætning flot fremgang.

 

Columbus Care og cloud driver væksten i tilbagevendende omsætning

 

Tilbagevendende omsætning steg med 29% og udgjorde således 21% af den totale omsætning. Fremgangen er drevet af en flot vækst i salget af Columbus Care, der steg med 52%, samt en stigning i den samlede cloudomsætning på 234%.

 

DKK ´000 Q1 2018 Q1 2017 2017
Columbus Software licenser 6.959 6.387 26.673
Columbus Software abonnementer 16.907 12.195 50.258
Columbus Cloud 2.752 664 6.248
Eksterne softwarelicenser 17.774 16.967 94.629
Eksterne softwareabonnementer 43.401 41.493 190.119
Ekstern Cloud 4.485 1.502 9.215
Konsulentydelser 369.601 225.089 822.551
Andet 7.510 5.755 19.069
Nettoomsætning 469.389 310.053 1.218.762
       
Resultat før afskrivninger og aktiebaseret aflønning 51.453 29.454 148.510
Aktiebaseret vederlæggelse -837 -597 -2.302
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 50.616 28.857 146.208

 

Forventninger til 2018

 

Forventningerne til 2018 fastholdes:

 

  • Omsætning i niveauet DKK 2 mia.
  • EBITDA* i niveauet DKK 200 mio.
  • Columbus Software omsætning i niveauet DKK 90 mio.
  • Udbytte på 10% af den nominelle aktiekapital

 

Efterfølgende begivenheder

 

Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder eller transaktioner, der væsentligt påvirker selskabets finansielle stilling.

 

”Columbus er kommet stærkt fra start med to markante opkøb af iStone og High Software samt fremgang på en række strategiske forretningsområder som cloud, Columbus Care og Columbus Software. iStone og HiGH Software kommer med en række spændende løsninger og kompetencer, som vil styrke vores markedsposition markant, og jeg ser frem til at vi i fællesskab vil skabe endnu større værdi for vores kunder og nå vores strategiske forretningsmål”, udtaler koncernchef i Columbus A/S, Thomas Honoré.

 

*EBITDA før aktiebaseret aflønning

 

Ib Kunøe
Bestyrelsesformand
Columbus A/S

 
Thomas Honoré
Koncernchef
Columbus A/S
Kontakt for yderligere information
Koncernchef, Thomas Honoré tlf.: +45 70 20 50 00

 

 

 

 

Customer Success – Taking care of our customers for life
Columbus’ grundlæggende mål er at tage sig af vores kunder for livet. Columbus ønsker at blive anerkendt som en strategisk samar­bejdspartner, der bidrager til vores kunders succes ved at øge værdien af deres ERP-   investering og støtte dem i den digitale transformation af deres forretning.

 

Dette betyder at Columbus vil intensivere fokus på at skabe en unik kundeoplevelse og
  øget tilfredshed fra kunden første gang møder Columbus til at levere unikke løsninger og service af høj kvalitet, strømlinet projektlevering og support døgnet rundt.
         
         
Digital Leadership – Accelerate business innovation
Columbus ønsker at støtte vores kunder i den digitale transformation af deres forretning. Med Digital Leadership har Columbus to fokusområder. For det første vil Columbus fortsætte med at styrke vores førerposition indenfor ERP ved at investere i nye virksom-   heder, applikationer, metoder og forretnings­processer, der optimerer og forbedrer implementeringen af ERP-løsning­er. For det andet vil Columbus etablere en lederposition inden for digital transformation. Mange virksomheder står overfor eller er i   gang med at transformere deres forretning til at klare sig i den digitale økonomi. Columbus vil udvikle løsninger og services indenfor cloud, mobile, social, analytics og Internet of Things, der hjælper virksomheder med at drage fordel af de digitale muligheder.
         
         
Process Excellence – Quality in everything we do
I Columbus stræber vi efter at optimere og strømline vores forretningsdrift for at opnå stærk salgsekspertise og levere projekter, service og support af høj kvalitet til vores 

 
  kunder. Vores mål er at skabe den bedste kundeoplevelse i branchen.  Omdrejnings­punktet er kvalitet i alt vi gør – fra den indledende kontakt med kunden over   salg og design af løsningen til implemen­tering og support. Dette betyder et intenst fokus på at optimere og strømline vores processer på globalt plan.
         
         
Our People – Attract, develop and retain the best people
Columbus’ største aktiv er medarbejderne og derfor er det afgørende at vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere i branch­en. Vi ønsker at tiltrække højt kvalificerede mennesker  ved at tilbyde kompetence-   udvikling, udfor­drende karrieremuligheder og attrak­tive arbejdsforhold. Columbus vil skabe en ”kunde kultur”, hvor det at overstige kundens forventninger sætter retningen i alt vi gør. 

 
  Det betyder at Columbus altid bestræber sig på at levere projekter til tiden, indenfor budgettet og til den højeste kvalitet.

 


 

 

Indkomstopgørelse

 

 

 

       
DKK ´000 Q1 2018 Q1 2017 2017
       
Nettoomsætning 469.389 310.053 1.218.762
Eksterne projektomkostninger -91.720 -60.371 -267.455
Bruttoresultat 377.669 249.682 951.307
       
Personaleomkostninger før aktiebaseret aflønning -274.718 -178.584 -659.790
Andre eksterne omkostninger -52.718 -41.669 -150.335
Andre driftsindtægter 1.220 25 7.380
Andre driftsomkostninger 0 0 -52
Resultat før afskrivninger og aktiebaseret aflønning 51.453 29.454 148.510
       
Aktiebaseret vederlæggelse -837 -597 -2.302
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 50.616 28.857 146.208
       
Afskrivninger/amortisering -28.295 -9.778 -39.479
Resultat af primær drift (EBIT) 22.321 19.079 106.729
       
Finansielle indtægter 9.925 18 909
Finansielle omkostninger -118 -2.388 -6.008
Resultat før skat 32.128 16.709 101.630

 

Finansielle indtægter og omkostninger

 

Finansielle indtægter og omkostninger vedrører i al væsentlighed kursregulering af koncernmellemværender og monetære poster.

 

 

 

Balance

 

 

 

       
DKK ´000 Q1 2018 Q1 2017 2017
       
AKTIVER      
       
Goodwill 909.223 464.391 439.342
Kundedatabase 72.398 34.370 27.674
Licensrettigheder 1.127 19 1.173
Færdiggjorte udviklingsprojekter 64.004 64.541 68.934
Igangværende udviklingsprojekter 6.884 5.310 5.558
Øvrige materielle aktiver 25.257 15.975 12.645
Kapitalandele i associerede virksomheder 296 0 0
Udskudte skatteaktiver 22.549 21.086 23.786
Andre tilgodehavender 6.474 4.239 5.162
Langfristede aktiver i alt 1.108.212 609.931 584.274
       
Varebeholdninger 0 688 27
       
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 276.579 136.582 148.900
Igangværende arbejder for fremmed regning 13.985 13.815 7.577
Tilgodehavende selskabsskat 3.659 6.429 3.397
Udskudte skatteaktiver 3.533 3.400 3.194
Andre tilgodehavender 9.836 2.868 3.217
Periodeafgrænsningsposter 27.762 13.711 12.942
Tilgodehavender i alt 335.354 176.805 179.227
       
Likvide beholdninger 92.000 64.918 88.235
       
Kortfristede aktiver i alt 427.354 242.411 267.489
       
AKTIVER I ALT 1.535.566 852.342 851.763

 

 

 

Balance

 

 

 

       
DKK ´000 Q1 2018 Q1 2017 2017
       
PASSIVER      
       
Aktiekapital 149.832 149.832 149.832
Reserve for valutakursregulering -54.706 -7.163 -28.779
Overført resultat 450.021 360.454 428.059
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 545.147 503.123 549.112
Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 4.151 2.653 3.031
Egenkapital i alt 549.298 505.776 552.143
       
Udskudte skatteforpligtelser 33.346 10.619 17.808
Hensatte forpligtelser 341.564 18.008 6.943
Gæld til kreditinstitutter 184.658 0 607
Langfristede forpligtelser i alt 559.568 28.627 25.358
       
Gæld til kreditinstitutter 6.089 20.607 8.810
Modtagne forudbetalinger fra kunder 20.198 27.885 18.149
Leverandører af varer og tjenesteydelser 67.017 48.033 65.956
Skyldig selskabsskat 1.721 19.209 2.266
Andre forpligtelser 268.056 157.118 130.316
Periodeafgrænsningsposter 63.619 45.087 48.765
Kortfristede forpligtelser i alt 426.700 317.939 274.262
       
Forpligtelser 986.268 346.566 299.620
       
PASSIVER I ALT 1.535.566 852.342 851.763

 

 

 

Segmentoplysninger

 

Koncernens interne rapportering til moderselskabets bestyrelse, til understøttelse af dennes beslutninger om fordeling af ressourcer og vurdering af segmenternes resultater, er baseret på følgende inddeling af driftssegmenter:

 

Strategiske forretningsområder Beskrivelse       Geografisk segment
ISV (Independent Software Vendor) Udvikling og salg af software indenfor Columbus' tre brancheløsninger: Detail, Fødevarer og Produktion. Ingen opdeling
Konsulentforretning Salg, implementering og service af standard forretningssystemer. Vesteuropa, 
Østeuropa & 
Nordamerika
             
Oplysninger om koncernens segmenter er angivet nedenfor.
    Konsulentforretning    
DKK ´000 ISV Vesteuropa Østeuropa Nordamerika Moderselskab/Elimineringer I alt
             
Q1 2018            
             
Columbus Software licenser 5.619 2.343 281 890 -2.174 6.959
Columbus Software abonnementer 16.241 4.323 256 963 -4.876 16.907
Columbus cloud 2.318 1.180 49 0 -795 2.752
Eksterne softwarelicenser 886 10.121 1.634 5.524 -391 17.774
Eksterne softwareabonnementer 2.276 16.377 3.299 22.349 -900 43.401
Ekstern Cloud 105 1.653 39 2.688 0 4.485
Konsulentydelser 14.252 279.728 23.696 53.537 -1.612 369.601
Andet 196 5.655 641 1.161 -143 7.510
Nettoomsætning 41.893 321.380 29.895 87.112 -10.891 469.389
             
Bruttoresultat 34.607 247.065 24.406 58.177 13.414 377.669
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 17.944 30.763 3.320 7.022 -8.433 50.616
             
    Konsulentforretning    
DKK ´000 ISV Vesteuropa Østeuropa Nordamerika Moderselskab/Elimineringer I alt
             
Q1 2017            
             
Columbus Software licenser 4.859 2.677 721 159 -2.029 6.387
Columbus Software abonnementer 10.020 4.151 449 1.257 -3.682 12.195
Columbus Cloud 664 100 0 0 -100 664
Eksterne softwarelicenser 0 5.031 3.523 8.481 -68 16.967
Eksterne softwareabonnementer 0 12.195 5.138 24.165 -5 41.493
Ekstern Cloud 0 219 0 1.285 -2 1.502
Konsulentydelser 4.177 119.095 25.662 79.530 -3.375 225.089
Andet 283 2.645 423 2.688 -284 5.755
Nettoomsætning 20.003 146.113 35.916 117.565 -9.545 310.053
             
Bruttoresultat 16.949 114.996 28.095 82.783 6.859 249.682
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 9.679 18.055 4.279 3.941 -7.097 28.857

 

 

Vedhæftet fil